Bütçe Mevzuatı
 
 
GENEL BÜTÇE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 
    
R.G.TARİHİ : 31.12.2005
R.G. SAYI : 26040 (2.Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni
Madde 6- Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Muhasebesi Hesap Planı

Madde 7- Hesap planı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler

Madde 8-1-Dönen varlıklar
Madde 9-
100 Kasa hesabı
Madde 10- Hesabın niteliği
Madde 11- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 12- Hesabın işleyişi
101 Alınan çekler hesabı
Madde 13- Hesabın niteliği
Madde 14- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 15- Hesabın işleyişi
102 Banka hesabı
Madde 16- Hesabın niteliği
Madde 17- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 18- Hesabın işleyişi
103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)
Madde 19- Hesabın niteliği
Madde 20- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 21- Hesabın işleyişi
104 Proje özel hesabı
Madde 22- Hesabın niteliği
Madde 23- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 24- Hesabın işleyişi
105 Döviz hesabı
Madde 25- Hesabın niteliği
Madde 26- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 27- Hesabın işleyişi
106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)
Madde 28- Hesabın niteliği
Madde 29- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 30- Hesabın işleyişi
107 Elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesabı
Madde 31- Hesabın niteliği
Madde 32- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 33- Hesabın işleyişi
108 Diğer hazır değerler hesabı
Madde 34- Hesabın niteliği
Madde 35- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 36- Hesabın işleyişi
109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı
Madde 37- Hesabın niteliği
Madde 38- Hesabın işleyişi
Madde 39-11 Menkul kıymet ve varlıklar
Madde 40- Hesap grubuna ilişkin işlemler
117 Menkul varlıklar hesabı
Madde 41- Hesabın niteliği
Madde 42- Hesabın işleyişi
118 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı
Madde 43- Hesabın niteliği
Madde 44- Hesabın işleyişi
Madde 45-12 Faaliyet alacakları
120 Gelirlerden alacaklar hesabı
Madde 46- Hesabın niteliği
Madde 47- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 48- Hesabın işleyişi
121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı
Madde 49- Hesabın niteliği
Madde 50- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 51- Hesabın işleyişi
122 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı
Madde 52- Hesabın niteliği
Madde 53- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 54- Hesabın işleyişi
Madde 55-13 Kurum alacakları
130 Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı
Madde 56- Hesabın niteliği
Madde 57- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 58- Hesabın işleyişi
131 Para piyasası nakit işlemleri alacakları hesabı
Madde 59- Hesabın niteliği
Madde 60- Hesabın işleyişi
132 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı
Madde 61- Hesabın niteliği
Madde 62- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 63- Hesabın işleyişi
137 Takipteki kurum alacakları hesabı
Madde 64- Hesabın niteliği
Madde 65- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 66- Hesabın işleyişi
Madde 67-14 Diğer alacaklar
140 Kişilerden alacaklar hesabı
Madde 68- Hesabın niteliği
Madde 69- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 70- Hesabının işleyişi
Madde 71- 15 Stoklar
Madde 72- Hesap grubuna ilişkin işlemler
150 İlk madde ve malzeme hesabı
Madde 73- Hesabın niteliği
Madde 74- Hesabın işleyişi
157 Diğer stoklar hesabı
Madde 75- Hesabın niteliği
Madde 76- Hesabın işleyişi
Madde 77-16 Ön ödemeler
Madde 78- Hesap grubuna ilişkin işlemler
160 İş avans ve kredileri hesabı
Madde 79- Hesabın niteliği
Madde 80- Hesabın işleyişi
161 Personel avansları hesabı
Madde 81- Hesabın niteliği
Madde 82- Hesabın işleyişi
162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı
Madde 83- Hesabın niteliği
Madde 84- Hesabın işleyişi
164 Akreditifler hesabı
Madde 85- Hesabın niteliği
Madde 86- Hesabın işleyişi
165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı
Madde 87- Hesabın niteliği
Madde 88- Hesabın işleyişi
166 Proje özel hesabından verilen avans ve akreditifler hesabı
Madde 89- Hesabın niteliği
Madde 90- Hesabın işleyişi
167 Doğrudan dış proje kredi kullanımları avans ve akreditifleri hesabı
Madde 91- Hesabın niteliği
Madde 92- Hesabın işleyişi
Madde 93- 18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
180 Gelecek aylara ait giderler hesabı
Madde 94- Hesabın niteliği
Madde 95- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 96- Hesabın işleyişi
181 Gelir tahakkukları hesabı
Madde 97- Hesabın niteliği
Madde 98- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 99- Hesabın işleyişi
Madde 100-19 Diğer dönen varlıklar
194 Teyitsiz doğrudan dış proje kredi kullanımları hesabı
Madde 101- Hesabın niteliği
Madde 102- Hesabın işleyişi
197 Sayım noksanları hesabı
Madde 103- Hesabın niteliği
Madde 104- Hesabın işleyişi
198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı
Madde 105- Hesabın niteliği
Madde 106- Hesabın işleyişi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler

Madde 107-2-Duran varlıklar
Madde 108-21 Menkul kıymet ve varlıklar
217 Menkul varlıklar hesabı
Madde 109- Hesabın niteliği
Madde 110- Hesabın işleyişi
Madde 111-22 Faaliyet alacakları
220 Gelirlerden alacaklar hesabı
Madde 112- Hesabın niteliği
Madde 113- Hesabın işleyişi
222 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı
Madde 114- Hesabın niteliği
Madde 115- Hesabın işleyişi
Madde 116-23 Kurum alacakları
230 Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı
Madde 117- Hesabın niteliği
Madde 118- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 119- Hesabın işleyişi
232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı
Madde 120- Hesabın niteliği
Madde 121- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 122- Hesabın işleyişi
Madde 123-24 Mali duran varlıklar
240 Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı
Madde 124- Hesabın niteliği
Madde 125- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 126- Hesabın işleyişi
241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı
Madde 127- Hesabın niteliği
Madde 128- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 129- Hesabın işleyişi
242 Döner sermayeli kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı
Madde 130- Hesabın niteliği
Madde 131- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 132- Hesabın işleyişi
Madde 133-25 Maddi duran varlıklar
Madde 134- Hesap grubuna ilişkin işlemler
250 Arazi ve arsalar hesabı
Madde 135- Hesabın niteliği
Madde 136- Hesabın işleyişi
251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı
Madde 137- Hesabın niteliği
Madde 138- Hesabın işleyişi
252 Binalar hesabı
Madde 139- Hesabın niteliği
Madde 140- Hesabın işleyişi
253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı
Madde 141- Hesabın niteliği
Madde 142- Hesabın işleyişi
254 Taşıtlar hesabı
Madde 143- Hesabın niteliği
Madde 144- Hesabın işleyişi
255 Demirbaşlar hesabı
Madde 145- Hesabın niteliği
Madde 146- Hesabın işleyişi
256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı
Madde 147- Hesabın niteliği
Madde 148- Hesabın işleyişi
257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
Madde 149- Hesabın niteliği
Madde 150- Hesabın işleyişi
258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
Madde 151- Hesabın niteliği
Madde 152- Hesabın işleyişi
259 Yatırım avansları hesabı
Madde 153- Hesabın niteliği
Madde 154- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 155- Hesabın işleyişi
Madde 156-26 Maddi olmayan duran varlıklar
Madde 157- Hesap grubuna ilişkin işlemler
260 Haklar hesabı
Madde 158- Hesabın niteliği
Madde 159- Hesabın işleyişi
264 Özel maliyetler hesabı
Madde 160- Hesabın niteliği
Madde 161- Hesabın işleyişi
267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı
Madde 162- Hesabın niteliği
Madde 163- Hesabın işleyişi
268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
Madde 164- Hesabın niteliği
Madde 165- Hesabın işleyişi
Madde 166-28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı
Madde 167- Hesabın niteliği
Madde 168- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 169- Hesabın işleyişi
281 Gelir tahakkukları hesabı
Madde 170- Hesabın niteliği
Madde 171- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 172- Hesabın işleyişi
Madde 173-29 Diğer duran varlıklar
294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı
Madde 174- Hesabın niteliği
Madde 175- Hesabın işleyişi
297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı
Madde 176- Hesabın niteliği
Madde 177- Hesabın işleyişi
299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)
Madde 178- Hesabın niteliği
Madde 179- Hesabın işleyişi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

Madde 180-3-Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Madde 181-30 Kısa vadeli iç mali borçlar
302 Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı
Madde 182- Hesabın niteliği
Madde 183- Hesabın işleyişi
304 Cari yılda ödenecek tahviller hesabı
Madde 184- Hesabın niteliği
Madde 185- Hesabın işleyişi
305 Bonolar hesabı
Madde 186- Hesabın niteliği
Madde 187- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 188- Hesabın işleyişi
309 Kısa vadeli diğer iç mali borçlar hesabı
Madde 189- Hesabın niteliği
Madde 190- Hesabın işleyişi
Madde 191-31 Kısa vadeli dış mali borçlar
310 Cari yılda ödenecek dış mali borçlar hesabı
Madde 192- Hesabın niteliği
Madde 193- Hesabın işleyişi
Madde 194-32 Faaliyet borçları
320 Bütçe emanetleri hesabı
Madde 195- Hesabın niteliği
Madde 196- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 197- Hesabın işleyişi
322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı
Madde 198- Hesabın niteliği
Madde 199- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 200- Hesabın işleyişi
323 Bütçeleştirilmiş borçlar hesabı
Madde 201- Hesabın Niteliği
Madde 202- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 203- Hesabın işleyişi
Madde 204-33 Emanet yabancı kaynaklar
330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı
Madde 205- Hesabın niteliği
Madde 206- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 207- Hesabın işleyişi
332 Okul pansiyonları hesabı
Madde 208- Hesabın niteliği
Madde 209- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 210- Hesabın işleyişi
333 Emanetler hesabı
Madde 211- Hesabın niteliği
Madde 212- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 213- Hesabın işleyişi
337 Mutemetlik cari hesabı
Madde 214- Hesabın niteliği
Madde 215- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 216- Hesabın işleyişi
338 Konsolosluk cari hesabı
Madde 217- Hesabın niteliği
Madde 218- Hesabın işleyişi
339 Risk hesabı
Madde 219- Hesabın niteliği
Madde 220- Hesabın işleyişi
Madde 221-36 Ödenecek diğer yükümlülükler
361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı
Madde 222- Hesabın niteliği
Madde 223- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 224- Hesabın işleyişi
362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı
Madde 225- Hesabın niteliği
Madde 226- Hesabın işleyişi
363 Kamu idareleri payları hesabı
Madde 227- Hesabın niteliği
Madde 228- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 229- Hesabın işleyişi
Madde 230-38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı
Madde 231- Hesabın niteliği
Madde 232- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 233- Hesabın işleyişi
381 Gider tahakkukları hesabı
Madde 234- Hesabın niteliği
Madde 235- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 236- Hesabın işleyişi
Madde 237-39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
397 Sayım fazlaları hesabı
Madde 238- Hesabın niteliği
Madde 239- Hesabın işleyişi

ALTINCI BÖLÜM

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

Madde 240-4-Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Madde 241-40 Uzun vadeli iç mali borçlar
404 Tahviller hesabı
Madde 242- Hesabın niteliği
Madde 243- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 244- Hesabın işleyişi
409 Uzun vadeli diğer iç mali borçlar hesabı
Madde 245- Hesabın niteliği
Madde 246- Hesabın işleyişi
Madde 247-41 Uzun vadeli dış mali borçlar
Madde 248- Hesap grubuna ilişkin işlemler
410 Dış mali borçlar hesabı
Madde 249- Hesabın niteliği
Madde 250- Hesabın işleyişi
Madde 251-48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı
Madde 252- Hesabın niteliği
Madde 253- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 254- Hesabın işleyişi
481 Gider tahakkukları hesabı
Madde 255- Hesabın niteliği
Madde 256- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 257- Hesabın işleyişi

YEDİNCİ BÖLÜM

Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler

Madde 258- 5-Öz kaynaklar
Madde 259-50 Net değer
500 Net değer hesabı
Madde 260- Hesabın niteliği
Madde 261- Hesabın işleyişi
Madde 262-51 Değer hareketleri
510 Nakit hareketleri hesabı
Madde 263- Hesabın niteliği
Madde 264- Hesabın işleyişi
511 Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı
Madde 265- Hesabın niteliği
Madde 266- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 267- Hesabın işleyişi
512 Proje özel hesabından kullanımlar hesabı
Madde 268- Hesabın niteliği
Madde 269- Hesabın işleyişi
513 Doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim hesabı
Madde 270- Hesabın niteliği
Madde 271- Hesabın işleyişi
519 Değer hareketleri sonuç hesabı
Madde 272- Hesabın niteliği
Madde 273- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 274- Hesabın işleyişi
Madde 275-52 Yeniden değerleme farkları
522 Yeniden değerleme farkları hesabı
Madde 276- Hesabın niteliği
Madde 277- Hesabın işleyişi
Madde 278-57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları
570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı
Madde 279- Hesabın niteliği
Madde 280- Hesabın işleyişi
Madde 281-58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları
580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)
Madde 282- Hesabın niteliği
Madde 283- Hesabın işleyişi
Madde 284-59 Dönem faaliyet sonuçları
590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı
Madde 285- Hesabın niteliği
Madde 286- Hesabın işleyişi
591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-)
Madde 287- Hesabın niteliği
Madde 288- Hesabın işleyişi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler

Madde 289-6-Faaliyet hesapları
Madde 290-60 Gelir hesapları
Madde 291- Hesap grubuna ilişkin işlemler
600 Gelirler hesabı
Madde 292- Hesabın niteliği
Madde 293- Hesabın işleyişi
Madde 294-63 Gider hesapları
Madde 295- Hesap grubuna ilişkin işlemler
630 Giderler hesabı
Madde 296-Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.
Madde 297- Hesabın işleyişi
Madde 298-69 Faaliyet sonuçları
690 Faaliyet sonuçları hesabı
Madde 299- Hesabın niteliği
Madde 300- Hesabın işleyişi

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bütçe Hesaplarına İlişkin İşlemler

Madde 301-8-Bütçe hesapları
Madde 302-80 Bütçe gelir hesapları
805 Gelir Yansıtma Hesabı
Madde 303- Hesap grubuna ilişkin işlemler
800 Bütçe gelirleri hesabı
Madde 304- Hesabın niteliği
Madde 305- Hesabın işleyişi
805 Gelir yansıtma hesabı
Madde 306- Hesabın niteliği
Madde 307- Hesabın işleyişi
Madde 308-81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları
810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı
Madde 309- Hesabın niteliği
Madde 310- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 311- Hesabın işleyişi
Madde 312-83 Bütçe gider hesapları
Madde 313- Hesap grubuna ilişkin işlemler
830 Bütçe giderleri hesabı
Madde 314- Hesabın niteliği
Madde 315- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 316- Hesabın işleyişi
831 Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı
Madde 317- Hesabın niteliği
Madde 318- Hesabın işleyişi
833 Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı
Madde 319- Hesabın niteliği
Madde 320- Hesabın işleyişi
834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı
Madde 321- Hesabın niteliği
Madde 322- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 323- Hesabın işleyişi
835 Gider yansıtma hesabı
Madde 324- Hesabın niteliği
Madde 325- Hesabın işleyişi
Madde 326-89 Bütçe uygulama sonuçları
895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı
Madde 327- Hesabın niteliği
Madde 328- Hesabın işleyişi

ONUNCU BÖLÜM

Madde 329-9-Nazım hesaplar
Madde 330- 90 Ödenek hesapları
Madde 331- Hesap grubuna ilişkin işlemler
900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı
Madde 332- Hesabın niteliği
Madde 333- Hesabın işleyişi
901 Bütçe ödenekleri hesabı
Madde 334- Hesabın niteliği
Madde 335- Hesabın işleyişi
902 Bütçe ödenek hareketleri hesabı
Madde 336- Hesabın niteliği
Madde 337- Hesabın işleyişi
903 Kullanılacak ödenekler hesabı
Madde 338- Hesabın niteliği
Madde 339- Hesabın işleyişi
904 Ödenekler hesabı
Madde 340- Hesabın niteliği
Madde 341- Hesabın işleyişi
905 Ödenekli giderler hesabı
Madde 342- Hesabın niteliği
Madde 343- Hesabın işleyişi
906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı
Madde 344- Hesabın niteliği
Madde 345- Hesabın işleyişi
907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı
Madde 346- Hesabın niteliği
Madde 347- Hesabın işleyişi
Madde 348-91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları
910 Teminat mektupları hesabı
Madde 349- Hesabın niteliği
Madde 350- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 351- Hesabın işleyişi
911 Teminat mektupları emanetleri hesabı
Madde 352- Hesabın niteliği
Madde 353- Hesabın işleyişi
912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı
Madde 354- Hesabın niteliği
Madde 355- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 356- Hesabın işleyişi
913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı
Madde 357- Hesabın niteliği
Madde 358- Hesabın işleyişi
Madde 359-92 Taahhüt hesapları
Madde 360- Hesap grubuna ilişkin işlemler
920 Gider taahhütleri hesabı
Madde 361- Hesabın niteliği
Madde 362- Hesabın işleyişi
921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı
Madde 363- Hesabın niteliği
Madde 364- Hesabın işleyişi
Madde 365-93 Verilen garanti hesapları
930 Verilen garantiler hesabı
Madde 366- Hesabın niteliği
Madde 367- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 368- Hesabın işleyişi
931 Verilen garantiler karşılığı hesabı
Madde 369- Hesabın niteliği
Madde 370- Hesabın işleyişi
Madde 371-94 Değerli kağıt ve özel tahakkuk hesapları
Madde 372- Değerli Kağıtlara ilişkin işlemler
940 Değerli kağıt ambarları hesabı
Madde 373- Hesabın niteliği
Madde 374- Hesabın işleyişi
942 Zimmetle verilen değerli kağıtlar hesabı
Madde 375- Hesabın niteliği
Madde 376- Hesabın işleyişi
944 Yoldaki değerli kağıtlar hesabı
Madde 377- Hesabın niteliği
Madde 378- Hesabın işleyişi
945 Değerli kağıt işlemleri hesabı
Madde 379- Hesabın niteliği
Madde 380- Hesabın işleyişi
946 Özel tahakkuklardan alacaklar hesabı
Madde 381- Hesabın niteliği
Madde 382- Hesabın işleyişi
947 Özel tahakkuklar hesabı
Madde 383- Hesabın niteliği
Madde 384- Hesabın işleyişi
948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı
Madde 385- Hesabın niteliği
Madde 386- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 387- Hesabın işleyişi
949 Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabı
Madde 388- Hesabın niteliği
Madde 389- Hesabın işleyişi
Madde 390-95 Dış borçlanma ile ilgili hesaplar
950 Kullanılacak dış krediler hesabı
Madde 391- Hesabın niteliği
Madde 392- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 393- Hesabın işleyişi
951 Kredi anlaşmaları hesabı
Madde 394- Hesabın niteliği
Madde 395- Hesabın işleyişi
954 Risk hesabı alacakları hesabı
Madde 396- Hesabın niteliği
Madde 397- Hesabın işleyişi
955 Risk hesabı alacakları karşılığı hesabı
Madde 398- Hesabın niteliği
Madde 399- Hesabın işleyişi
956 Genel bütçe dışı idareler teyitsiz doğrudan dış proje kredi kullanımları hesabı
Madde 400- Hesabın niteliği
Madde 401- Hesabın işleyişi
957 Genel bütçe dışı idareler doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim hesabı
Madde 402- Hesabın niteliği
Madde 403- Hesabın işleyişi
958 Doğrudan dış proje kredilerinden açılan akreditifler hesabı
Madde 404- Hesabın niteliği
Madde 405- Hesabın işleyişi
Madde 406- Hesabın niteliği
Madde 407- Hesabın işleyişi

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Dönemi, Dönem Başı İşlemleri, Dönem Sonu İşlemleri ve Yönetim Dönemi

Madde 408- Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi
Madde 409- Dönem sonu işlemleri
Madde 410- Dönem başı işlemleri
Madde 411- Yönetim dönemi
Madde 412- Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler
Madde 413- Aylık hesap belgeleri
Madde 414- Defter, rapor ve aylık hesap belgelerinin gönderilmesi

ONİKİNCİ BÖLÜM

Mali Raporlama

Madde 415- Mali raporlama
Madde 416- Mizan cetveli ve düzenlenecek mali tablolar

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe Birimlerinde Tutulacak Diğer Defterler

Madde 417- Borçlular defteri
Madde 418- Alındı kayıt defteri
Madde 419- Muhasebe birimi arşiv defteri
Madde 420- Duran varlıklar amortisman ve yeniden değerleme defteri

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yıl Sonu Sayımları

Madde 421- Sayımı yapılacak değerler ve sayım kurulları
Madde 422- Sayımlarda kullanılacak tutanaklar

Madde 423- Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri
Madde 424- Veznedarlar arasındaki devir işlemleri
Madde 425- Muhasebe birimleri arasındaki devir işlemleri
Madde 426- Yer değiştiren muhasebe birimlerinin eski yıllara ait belgelerinin devri ve banka mevcutlarının gittikleri yere aktarılması
Madde 427- Vezne ve ambarların kontrolü
Madde 428- Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri
Madde 429- Hak sahipleri tarafından kaybedilen çekler
Madde 430- Kaybedilen veya kullanılmayacak hale gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak işlem
Madde 431- Alındı, çek ve benzeri belgelerin iptali
Madde 432- İncelenmek üzere merkezden istenilecek belgeler
Madde 433- İlçe muhasebe birimlerince takip edilen davalara ait defter ve belgeler
Madde 434- Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi
Madde 435- Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi
Madde 436- Denetim defteri ve denetim raporları dosyası
Madde 437- Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 438- Yürürlük
Madde 439- Yürütme