Yargı Mevzuatı  
 

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 06/01/2005
RESMİ G. NO : 25692
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Dayanak
Madde 4 – Tanımlar
Madde 5 – İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim Süreci

Madde 6 – Bildirimin Yapılması
Madde 7 – Bildirimin İncelenmesi ve Sonuçları
Madde 8 – Bildirimdeki Değişiklikler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sertifikasyon Süreci

Madde 9 – Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu
Madde 10 – Nitelikli Elektronik Sertifikanın Oluşturulması
Madde 11 – Nitelikli Elektronik Sertifikanın Yayımlanması
Madde 12 – Nitelikli Elektronik Sertifikanın Yenilenmesi
Madde 13 – Nitelikli Elektronik Sertifikanın İptal Edilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler

Madde 14 – ESHS'nin Yükümlülükleri
Madde 15 ­ Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri
Madde 16 – Üçüncü Kişilerin Yükümlülükleri
Madde 17 – Kurumun Yükümlülükleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teknik Hususlar ve Güvenlik

Madde 18 – İmza Oluşturma ve Doğrulama Verileri
Madde 19 – Güvenlik Kriterleri

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hususlar

Madde 20 – Nitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretleri
Madde 21 – İdari Ücret

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim Usul ve Esasları

Madde 22 – Denetim
Madde 23 – Denetimde Uyulacak İlkeler
Madde 24 – Denetim Görevlilerinin Yetkileri
Madde 25 – Denetim Görevlilerinin Yükümlülükleri
Madde 26 – ESHS'nin Denetime İlişkin Yükümlülükleri
Madde 27 – Raporların Sunulması
Madde 28 – Kurul Kararı

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Faaliyetin Sona Ermesi

Madde 29 – Kurum Tarafından Faaliyete Son Verilmesi
Madde 30 – ESHS'nin Faaliyetine Son Vermesi

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 31 – Zaman Damgası ve Hizmetleri
Madde 32 – Yabancı Elektronik Sertifikaların Kabul Edilmesi
Madde 33 – Faaliyet Raporu
Madde 34 – Teknik Hususlara İlişkin Tebliğ
Madde 35 – Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 36 – Yürürlük
Madde 37 – Yürütme
EK.1 – Bildirimde Sunulacak Bilgi ve Belgeler