Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/2005
RESMİ G. NO : 25934
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Kaydına İlişkin Hükümler

Madde 5 - Üyelik kaydı
Madde 6 - Talep üzerine kayıt
Madde 7 - Resen kayıt
Madde 8 - Kayıt kararı
Madde 9 - Kayda ilişkin işlemler
Madde 10 - Tebligat
Madde 11 - İtiraz
Madde 12 - Değişikliklerin bildirilmesi ve üyelerin durumlarının takibi
Madde 13 - Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi
Madde 14 - Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi
Madde 15 - Kayıt silmeye ilişkin işlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organ Toplantıları ve Kararları

Madde 16 - Olağan ve olağanüstü toplantılar
Madde 17 - Toplantıya çağrı
Madde 18 - Toplantı gündemi ve yeri
Madde 19 - Hazirun cetveli
Madde 20 - Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 21 - Toplantı ve karar numarası
Madde 22 - Karar özetleri
Madde 23 - Karar defterleri
Madde 24 - Toplantıya katılmamanın sonuçları
Madde 25 - Müşterek toplantılar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler ile Verilen Hizmetler

Madde 26 - Belgeler
Madde 27 - Fiyat cetveli
Madde 28 - Örf, adet ve teamül belgesi
Madde 29 - Mücbir sebep belgesi
Madde 30 - Yerli malı belgesi
Madde 31 - Kayıt ve sicil sureti
Madde 32 - İmza onayı
Madde 33 - Faturaların onayı
Madde 34 - Fatura suretlerinin onayı
Madde 35 - Diğer belge ve hizmetler
Madde 36 - Belge bedeli ve ücretler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ve Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

Madde 37 - Fire, zayiat ve randıman oranları
Madde 38 - Örf, adet ve teamüller
Madde 39 - Uyulması zorunlu mesleki kararlar
Madde 40 - Birliğe bildirim

ALTINCI BÖLÜM

Tahkim

Madde 41 - Borsaların hakemliği
Madde 42 - Hakem veya hakem heyeti
Madde 43 - Tahkime başvurma ve itiraz
Madde 44 - Hakemin reddi ve hakemlikten çekilme
Madde 45 - Duruşmaya hazırlık ve tahkikat
Madde 46 - Savunma ve dava dosyasını inceleme hakkı
Madde 47 - Hakem huzurunda duruşma
Madde 48 - Tahkim yeri
Madde 49 - Tahkim müddeti
Madde 50 - Hakem veya hakem heyetinin kararı
Madde 51 - Hakem veya hakem heyeti kararının tebliği
Madde 52 - Hakem veya hakem heyeti kararının onayı ve uygulanması
Madde 53 - Hakem ücretleri ve tahkim masrafları ile sekretarya

YEDİNCİ BÖLÜM

Defterler ve Bunların Kayıt Usulü

Madde 54 - Tutulacak defterler
Madde 55 - Borsa sicil defteri
Madde 56 - Organ karar defterleri
Madde 57 - Örf, adet ve teamül defteri
Madde 58 - Üye ceza defteri
Madde 59 - Gelen evrak defteri
Madde 60 - Giden evrak defteri
Madde 61 - Diğer defterler
Madde 62 - Defterlere kayıt usulü
Madde 63 - Defterlerin tasdiki

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Evrak, Belge ve Defterlerin Muhafaza ve İmha Usulü

Madde 64 - Arşiv malzemesi ve muhafazası,
Madde 65 - Muhafaza süresi
Madde 66 - Arşiv malzemesinin imhası

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi ile Genel Sekreter ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 67 - Ehliyet
Madde 68 - Temsil ve imza yetkisi
Madde 69 - Genel sekreter ve yardımcıları
Madde 70 - Genel sekreter ve yardımcılarının görev ve yetkileri

ONUNCU BÖLÜM

İstatistik İşlemleri

Madde 71 - Fiyat tespiti ve ilanı
Madde 72 - Bültenler
Madde 73 - Alım satım föyü

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 74 - Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
Madde 75 - Komisyonlar
Madde 76 - Oda ve borsalar arası ilişki
Madde 77 - Evrak, belge ve defterlerin temini
Madde 78 - Huzur hakkı
Madde 79 - Bildirim hükümleri
Madde 80 - Web sitesi ve ilanlar
Madde 81 - Borsa şubeleri
Madde 82 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 83 - Yürürlük
Madde 84 - Yürütme