Yargı Mevzuatı  
 

ODA VE BORSA ŞUBELERI ILE ODA TEMSILCILIKLERININ KURULUŞ VE İŞLEYIŞI HAKKINDA YÖNETMELIK
RESMİ G.TARİHİ : 08/01/2005
RESMİ G. NO : 25694
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 -Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Şubenin Kuruluşu, Çalışma Alanı, Görevleri ve Şubeye Dönüşüm

Madde 5 - Şubenin Kuruluşu
Madde 6 - Şubeye Dönüşüm
Madde 7 - Şubenin Çalışma Alanı
Madde 8 - Şubenin Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Organları, Oluşumları ve Görevleri

Madde 9 - Şube Organları
Madde 10 - Şube Meclisi
Madde 11 - Şube Meclisinin Görevleri
Madde 12 - Oda ve Borsa Yetkilerinin Devri
Madde 13 - Şube Yönetim Kurulu
Madde 14 - Şube Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 15 - Şube Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube Organlarının Seçimi

Madde 16 - Şube Organlarının Seçimi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçe ve Muhasebe

Madde 17 - Şube Bütçesi
Madde 18 - Şube Muhasebesi

ALTINCI BÖLÜM

Temsilcilik

Madde 19 - Temsilcilik
Madde 20 - Temsilciliğin Görevleri

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 21 - Şube Personeli
Madde 22 - Şube Müdürü
Madde 23 - Yazışmalar
Madde 24 - Toplantılar
Madde 25 - Vekalet
Madde 26 - Huzur Hakkı
Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Şube Organlarının Görevlerine Son Verilmesi ve Faaliyetten Men Edilmesi
Madde 29 - Şubelerin Lağvedilmesi ve Tasfiyesi
Madde 30 - Yürürlük
Madde 31 - Yürütme