Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/2005
RESMİ G. NO : 25934
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Kaydına İlişkin Hükümler

Madde 5 - Üyelik kaydı
Madde 6 - Talep üzerine kayıt
Madde 7 - Resen kayıt
Madde 8 - Kayıt kararı
Madde 9 - Kayda ilişkin işlemler
Madde 10 - Tebligat
Madde 11 - İtiraz
Madde 12 - Birden fazla odaya kaydolması gerekenler
Madde 13 - Değişikliklerin bildirilmesi ve üyelerin durumlarının takibi
Madde 14 - Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi
Madde 15 - Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi
Madde 16 - Kayıt silmeye ilişkin işlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organ Toplantıları ve Kararları

Madde 17 - Olağan ve olağanüstü toplantılar
Madde 18 - Toplantıya çağrı
Madde 19 - Toplantı gündemi ve yeri
Madde 20 - Hazirun cetveli
Madde 21 - Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 22 - Toplantı ve karar numarası
Madde 23 - Karar özetleri
Madde 24 - Karar defterleri
Madde 25 - Toplantıya katılmamanın sonuçları
Madde 26 - Müşterek toplantılar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler ile Verilen Hizmetler

Madde 27 - Belgeler
Madde 28 - Örf, adet ve teamül belgesi
Madde 29 - Mücbir sebep belgesi
Madde 30 - Yerli malı belgesi
Madde 31 - Kayıt ve sicil sureti
Madde 32 - İmza onayı
Madde 33 - Kefaletname ve taahhütnamelerle ilgili onay ve şerhler
Madde 34 - Numunelerin vasıflarının onayı
Madde 35 - Rayiç fiyat tespiti
Madde 36 - Rayiç fiyat tespit usulü
Madde 37 - Geçmiş yıllara ait rayiç fiyat
Madde 38 - Faturaların rayice uygunluğunun onayı
Madde 39 - Fatura suretlerinin onayı
Madde 40 - Fiyat tahminleri ve yaklaşık maliyet
Madde 41 - Sınai tesislerin kapasitelerinin tespiti
Madde 42 - Diğer belge ve hizmetler
Madde 43 - Belge bedeli ve ücretler

BEŞİNCİ BÖLÜM

İstatistik Düzenlenmesi, Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

Madde 44 - İstatistik düzenlenmesi
Madde 45 - Fire, zayiat ve randıman oranları
Madde 46 - Örf, adet ve teamüller
Madde 47 - Uyulması zorunlu mesleki kararlar
Madde 48 - Birliğe bildirim

ALTINCI BÖLÜM

Tahkim

Madde 49 - Odaların hakemliği
Madde 50 - Hakem veya hakem heyeti
Madde 51 - Tahkime başvurma ve itiraz
Madde 52 - Hakemin reddi ve hakemlikten çekilme
Madde 53 - Duruşmaya hazırlık ve tahkikat
Madde 54 - Savunma ve dava dosyasını inceleme hakkı
Madde 55 - Hakem huzurunda duruşma
Madde 56 - Tahkim yeri
Madde 57 - Tahkim müddeti
Madde 58 - Hakem veya hakem heyetinin kararı
Madde 59 - Hakem veya hakem heyeti kararının tebliği
Madde 60 - Hakem veya hakem heyeti kararının onayı ve uygulanması
Madde 61 - Hakem ücretleri ve tahkim masrafları ile sekretarya

YEDİNCİ BÖLÜM

Defterler ve Bunların Kayıt Usulü

Madde 62 - Tutulacak defterler
Madde 63 - Oda sicil defteri
Madde 64 - Organ karar defterleri
Madde 65 - Örf, adet ve teamül defteri
Madde 66 - Üye ceza defteri
Madde 67 - Gelen evrak defteri
Madde 68 - Giden evrak defteri
Madde 69 - Diğer defterler
Madde 70 - Defterlere kayıt usulü
Madde 71 - Defterlerin tasdiki

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Evrak, Belge ve Defterlerin Muhafaza ve İmha Usulü

Madde 72 - Arşiv malzemesi ve muhafazası
Madde 73 - Muhafaza süresi
Madde 74 - Arşiv malzemesinin imhası

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi ile Genel Sekreter ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 75 - Ehliyet
Madde 76 - Temsil ve imza yetkisi
Madde 77 - Genel sekreter ve yardımcıları
Madde 78 - Genel sekreter ve yardımcılarının görev ve yetkileri

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 79 - Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
Madde 80 - Komisyonlar
Madde 81 - Oda ve borsalar arası ilişki
Madde 82 - Evrak, belge ve defterlerin temini
Madde 83 - Huzur hakkı
Madde 84 - Bildirim hükümleri
Madde 85 - Web sitesi ve ilanlar
Madde 86 - Oda şubeleri ve temsilcilikleri
Madde 87 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 88 - Yürürlük
Madde 89 - Yürütme