Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 19/01/2005
RESMİ G. NO : 25705
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Seçme ve Seçilme Yeterlilikleri

Madde 5- Seçme Yeterlilikleri
Madde 6- Seçilme Yeterlilikleri
Madde 7- Adli Sicil Belgesi
Madde 8- Vergi Mükellefiyetinin Takibi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda ve Borsa Organlarına Seçilecek Üye Sayısı

Madde 9- Oda ve Borsa Organlarına Seçilecek Üye Sayısı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usul ve Esasları

Madde 10- Organ Üyelerinin Seçim Zamanı ve Görev Süresi
Madde 11- Seçim Usul ve Esasları
Madde 12- Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi
Madde 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi
Madde 14- Birlik Başkanı Seçimi
Madde 15- Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi
Madde 16- Konsey Üyeleri Seçimi
Madde 17- Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi
Madde 18- Oy Verme İşlemi
Madde 19- Sandıkların Açılması ve Oyların Tasnifi
Madde 20- Geçersiz Oy Pusulaları
Madde 21- Tutanak
Madde 22- İtirazların İncelenmesi
Madde 23- Seçimlerin İptali
Madde 24- Seçim Sırasında İşlenen Suçlar
Madde 25- Seçim Giderleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oda, Borsa ve Birlik Organlarında Başkan ve Yardımcılıklarının Seçimi

Madde 26- Meslek Komitesi Başkanı ve Yardımcısı Seçimi
Madde 27- Meclis Başkanı, Yardımcıları ve Kâtip Üye Seçimi
Madde 28- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye Seçimi
Madde 29- Disiplin Kurulu Başkanı Seçimi
Madde 30- Birlik Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye Seçimi
Madde 31- Konsey Başkanı ve Yardımcıları Seçimi
Madde 32- Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Raportör Üye Seçimi
Madde 33- Oyların Eşitliği
Madde 34- Görevden Alma

YEDİNCİ BÖLÜM

Müşterek Esaslar

Madde 35- Yönetim Kurulu Başkanlığında ve Birlik Başkanlığında Boşalma
Madde 36 - Oda ve Borsa Organ Üyeliklerinde ve Genel Kurul Delegeliğinde Boşalma
Madde 37- Birlik Yönetim Kurulu, Konsey ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliklerinde Boşalma
Madde 38- Yedek Üyelerin Göreve Çağrılması
Madde 39- Görev Yasağı
Madde 40- Organların Göreve Başlama Tarihleri
Madde 41- Seçimlerde Gerçek ve Tüzel Kişilerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar
Madde 42- Tüzel Kişilerin Organlarda Temsili
Madde 43- Siyasi Propaganda Yasağı
Madde 44- Bildirim Hükümleri
Madde 45- Kaldırılan Hükümler
Madde 46- Yürürlük
Madde 47- Yürütme