Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/2005
RESMİ G. NO : 25934
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar
Madde 5 - Temel kavramlar
Madde 6 - Mali tablolar ile bütçe ilke ve teknikleri
Madde 7 - Bilanço ilkeleri
Madde 8 - Varlıklara ilişkin ilkeler
Madde 9 - Yükümlülüklere ilişkin ilkeler
Madde 10 - Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
Madde 11 - Nazım hesaplara ilişkin ilkeler

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe

Madde 12 - Bütçe
Madde 13 - Bütçenin bölümleri
Madde 14 - Gider bütçesi
Madde 15 - Gelir bütçesi
Madde 16 - Gider tahmini
Madde 17 - Gelir tahmini
Madde 18 - Gelirlerin dayanakları
Madde 19 - Gelirlerin toplanması sorumluluğu
Madde 20 - Bağış ve yardımlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bütçelerin Hazırlanması ve Kabulü

Madde 21 - Bütçe çağrısı
Madde 22 - Hazırlık bütçesi
Madde 23 - Bütçe denkliğinin sağlanması
Madde 24 - Hazırlık bütçesinin yönetim kurulunda görüşülmesi
Madde 25 - Bütçe tasarısı ve bütçeyi oluşturan cetveller
Madde 26 - Bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin onaylanması
Madde 27 - Geçen yıl bütçesinin uygulanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçede Yapılacak Değişiklikler ve Kesin Hesap

Madde 28 - Aktarma
Madde 29 - Ek ve olağanüstü ödenek
Madde 30 - Kesin hesabın görüşülmesi ve onaylanması

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yevmiye Sistemi, Defterler ve Bunların Kayıt Usulü

Madde 31 - Yevmiye sistemi
Madde 32 - Tutulacak defterler
Madde 33 - Yevmiye defteri
Madde 34 - Defteri kebir
Madde 35 - Sabit kıymetler defteri
Madde 36 - Kıymetli evrak defteri
Madde 37 - Tahakkuk ve takip defteri
Madde 38 - Yardımcı defterler
Madde 39 - Defterlere kayıt usulü
Madde 40 - Defterlerin tasdiki

ALTINCI BÖLÜM

Muhasebeyle İlgili Belgeler

Madde 41 - Mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler
Madde 42 - Mizan
Madde 43 - Bütçe izleme raporu
Madde 44 - Bilanço
Madde 45 - Gelir tablosu
Madde 46 - Alındı makbuzu
Madde 47 - Ödeme makbuzu
Madde 48 - Çek giriş bordrosu
Madde 49 - Çek çıkış bordrosu
Madde 50 - Kasa raporu
Madde 51 - Tahsil fişi
Madde 52 - Tediye fişi
Madde 53 - Mahsup fişi
Madde 54 - Gider pusulası
Madde 55 - Diğer belgeler
Madde 56 - Muhasebeyle ilgili belgelerin kayıt usulü ve muhafazası
Madde 57 - Muhasebeyle ilgili belgelerin onaya sunulması

YEDİNCİ BÖLÜM

Tahsilat ve Harcama

Madde 58 - Tahsilat
Madde 59 - Kasada bulundurulacak para miktarı
Madde 60 - Kasanın kapanması ve sayımı
Madde 61 - Harcama
Madde 62 - Tahsilat ve harcamaların kontrolü

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hesap Planı

Madde 63 - Odalar, borsalar ve Birliğin hesap planı

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 64 - Maddi duran varlıkların kaydı ve silinmesi
Madde 65 - Harcırahlar
Madde 66 - Avanslar
Madde 67 - Burslar
Madde 68 - Kadrolar
Madde 69 - Emniyet sigortası
Madde 70 - Kasa ve mali risk tazminatı
Madde 71 - Aidatların affı ve yeniden yapılandırılması
Madde 72 - Birlik aidatı
Madde 73 - Kuruluşta bulunan değerlerin sayımı
Madde 74 - Evrak, belge ve defterlerin temini
Madde 75 - Evrak, defter ve belgelerin muhafazası ve imhası
Madde 76 - Şubelerin bütçe ve muhasebesi
Madde 77 - Bildirim hükümleri
Madde 78 - Tebliğler
Madde 79 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 80 - Yürürlük
Madde 81 - Yürütme