Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/2005
RESMİ G. NO : 25934
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

Madde 5 - Genel Kurulun oluşumu
Madde 6 - Genel Kurul delege sayısının tespiti ve seçimi
Madde 7 - Genel Kurul delegeliğinin kaybedilmesi
Madde 8 - Yedeklerin asil delegeliğe getirilmesi
Madde 9 - Genel Kurul delegelerinin bildirilmesi
Madde 10 - Başkanın seçimi, görev süresi ve Başkanlık Divanı
Madde 11 - Başkanlıkta boşalma hali
Madde 12 - Başkanlık Divanı üyeliğinin düşmesi
Madde 13 - Başkanlık Divanının görev ve yetkileri
Madde 14 - Başkanın görev ve yetkileri
Madde 15 - Başkan yardımcılarının görev ve yetkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar ve Yüksek Koordinasyon Kurulu

Madde 16 - Komisyonların kuruluşu
Madde 17 - Esas komisyonlar ve görev süreleri
Madde 18 - Hesapları İnceleme Komisyonu
Madde 19 - Mevzuat Komisyonu
Madde 20 - Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu
Madde 21 - Dilekleri İnceleme Komisyonu
Madde 22 - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Madde 23 - Dış İlişkiler Komisyonu
Madde 24 - Vergi Komisyonu
Madde 25 - Ekonomi Politikası Komisyonu
Madde 26 - Basın ve Yayın Komisyonu
Madde 27 - Genel Kurulca belirlenecek diğer esas komisyonlar
Madde 28 - Yüksek Koordinasyon Kurulu
Madde 29 - Komisyon üyeliklerinde boşalma
Madde 30 - Komisyon başkan ve yardımcısı ile sözcü ve raportörünün seçimi
Madde 31 - Komisyonların toplantıya çağrılması
Madde 32 - Gündem
Madde 33 - Başkan yardımcısı
Madde 34 - Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 35 - Söz alma
Madde 36 - Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar
Madde 37 - Kapalı oturum
Madde 38 - Komisyon tutanakları
Madde 39 - Görüş alma ve bildirme
Madde 40 - Komisyonların yetkileri
Madde 41 - Komisyonların çalışma yer ve zamanları
Madde 42 - Komisyon toplantılarının düzeni
Madde 43 - Komisyon raporları
Madde 44 - Komisyonlarda yeniden görüşme
Madde 45 - Komisyonların temsili
Madde 46 - Komisyon raporlarının Genel Kurulda görüşülmesi
Madde 47 - Geçici komisyonlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Çalışmaları

Madde 48 - Genel Kurulun görevleri
Madde 49 - Olağan toplantı
Madde 50 - Toplantı tarihi
Madde 51 - Gündem hazırlığı
Madde 52 - Gündem
Madde 53 - Olağanüstü toplantı
Madde 54 - Olağanüstü toplantı gündemi
Madde 55 - Toplantıya çağrı
Madde 56 - Birleşimin açılması
Madde 57 - Yoklama
Madde 58 - Gündem değişikliği ve gündeme ilave yapılması
Madde 59 - Söz alma ve konuşma
Madde 60 - Söz sırası
Madde 61 - Usul hakkında konuşma
Madde 62 - Başkanlık Divanı üyelerinin görüşmelere ve oylamalara katılmaları
Madde 63 - Konuşmalarda genel düzen
Madde 64 - Başkanın söz kesmesi
Madde 65 - Konuşma üslubu
Madde 66 - Gürültü ve kavga
Madde 67 - Açıklama hakkı
Madde 68 - Toplantıların açıklığı
Madde 69 - Görüşmelerin tamamlanması
Madde 70 - Yeterlik önergesi
Madde 71 - Yönetim Kurulunun yönetmelik teklifleri
Madde 72 - Yönetmelik tasarılarının sunulması

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Yolları

Madde 73 - Soru
Madde 74 - Yazılı soru
Madde 75 - Soruların cevaplandırılması
Madde 76 - Genel Kurul araştırması
Madde 77 - Genel Kurul Araştırma Komisyonu

ALTINCI BÖLÜM

Oylama ve Seçimler

Madde 78 - Oylama şekilleri
Madde 79 - İşari oylama
Madde 80 - İşari oylamada usul
Madde 81 - Gizli oylama
Madde 82 - Cezalar

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 83 - Kolluk tedbirleri
Madde 84 - Basın
Madde 85 - Dinleyiciler
Madde 86 - Genel Kurul ile ilgili hizmetler
Madde 87 - Yolluk ve gündelikler
Madde 88 - Genel Kurul Başkanlığı sekretaryası
Madde 89 - Yürürlük
Madde 90 - Yürütme