Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/2005
RESMİ G. NO : 25934
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkisi

Madde 5 - İmza yetkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Sekreter Yardımcıları, Görev ve Yetkileri, Sekretarya

Madde 6 - Genel sekreter yardımcıları
Madde 7 - Görev ve yetkileri
Madde 8 - Sekretarya

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 9 - Yürürlük
Madde 10 - Yürütme