Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/2005
RESMİ G. NO : 25934
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Payın Oluşumu ve Kullanımına İlişkin Genel Hükümler

Madde 5 - Payın kaynakları, işleyişi ve değerlendirilmesi
Madde 6 - Muhasebe
Madde 7 - Payın kullanım yerleri
Madde 8 - Harcama usulü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 9 - Yürürlük
Madde 10 - Yürütme