Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1- Amaç
MADDE 2- Kapsam
MADDE 3- Dayanak
MADDE 4- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetime İlişkin Genel Esaslar
MADDE 5- Bağımsız denetim ve amacı
MADDE 6- Bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesi
MADDE 7- Bağımsız denetçilerin yetkileri
MADDE 8 Makul güvence
MADDE 9- Denetim riski
MADDE 10 Hata ve suistimal
MADDE 11- Mesleki ilkeler
MADDE 12- Bağımsızlık ilkesi ve bağımsızlığı ortadan kaldıran haller
MADDE 13- Kalite güvencesi sistemi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine, Ortaklarına ve Bağımsız Denetçilerine İlişkin Esaslar
MADDE 14- Yetkilendirilecek kuruluşlarda aranan şartlar
MADDE 15- Yetkilendirilecek kuruluş ortaklarında, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve bağımsız denetçilerinde aranacak şartlar
MADDE 16- Yetki başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler
MADDE 17- Meslek mensuplarının unvanları
MADDE 18- Bağımsız denetim yapma yetkisinin verilmesi
MADDE 19- Bağımsız denetim yapma yetkisinin iptali
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Sözleşmesi
MADDE 20- Sözleşme öncesi inceleme
MADDE 21- Bağımsız denetim sözleşmesinin unsurları
MADDE 22- Bağımsız denetim sözleşmesinin yürürlüğü
MADDE 24- Bağımsız denetim sözleşmesinin sona erdirilmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tarafların Yükümlülükleri
MADDE 25- Bankanın yükümlülükleri
MADDE 26- Yetkili denetim kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 27- Bağımsız denetçinin yükümlülükleri
ALTINCI BÖLÜM
Bağımsız Denetimin Planlanması
MADDE 28- Denetim stratejisi
MADDE 29- Denetim planı
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Süreci ve Teknikleri
MADDE 30- Bağımsız denetim süreci
MADDE 31- Denetim kanıtı toplama ve değerlendirme
MADDE 32- Bağımsız denetçinin göz önünde bulundurması gereken hususlar
MADDE 33- Denetim teknikleri
MADDE 34- Risk değerlendirme teknikleri
MADDE 35- İç kontrol ve risk yönetimi sisteminin değerlendirilmesi
MADDE 36- Yönetimin bilgilendirilmesi ve belgelendirme
MADDE 37- Yönetim beyanı
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Belgelendirme
MADDE 38- Kayıt düzeni
MADDE 39 Çalışma kağıtları
MADDE 40- Çalışma kağıtlarının içeriği
DOKUZUNCU BÖLÜM
İşbirliği
MADDE 41- Diğer bağımsız denetçiler ile işbirliği
MADDE 42- Bağımsız denetçiler ile banka müfettişleri arasında işbirliği
MADDE 43- Kurum ile yetkili denetim kuruluşları arasında işbirliği
MADDE 44- Uzmanlar ile işbirliği
ONUNCU BÖLÜM
Hesap Dönemi Sonrası İşlemler
MADDE 45- Hesap döneminin kapanışından sonra, finansal tabloların yayımlanmasından önceki işlemler
MADDE 46- Finansal tabloların yayınlammasından sonra ortaya çıkan olaylar
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü
MADDE 47- Bağımsız denetim raporu
MADDE 48- Olumlu görüş
MADDE 49- Şartlı veya olumsuz görüş
MADDE 50- Görüş bildirmekten kaçınma
MADDE 51- Görüş dışında yapılması zorunlu açıklamalar
MADDE 52- Önceki dönemde bir başka yetkili denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolar
MADDE 53- Önceki dönemde bir başka yetkili denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetime tabi tutulmamış finansal tablolar
ONİKİNCİ BÖLÜM
Sınırlı Denetim
MADDE 54- Sınırlı denetim
MADDE 55- Sınırlı denetim için gerekli koşullar
MADDE 56- Sınırlı denetimin planlanması
MADDE 57- Sınırlı denetimde belgeleme
MADDE 58- Sınırlı denetim raporu
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 59 - Özel amaçlı bağımsız denetim raporu
MADDE 60- Bağımsız denetim raporlarının bildirimi
MADDE 61- Mesleki sorumluluk sigortasının tazmini
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 62- Açık olmayan hallerde uygulanacak esaslar
MADDE 63- Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64- Yürürlük
MADDE 65- Yürütme