Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Kavramlar
Madde 4 – Değerleme hizmeti
Madde 5 – Bağımsızlık
Madde 6 – Bağımsızlığın ortadan kalkması
Madde 7 – Mesleki özen ve titizlik
Madde 8 – Kalite güvence sistemi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerleme Kuruluşunun Yetkilendirilmesi
Madde 9 – Yetkilendirilecek değerleme kuruluşlarında aranacak şartlar
Madde 10 – Yetki başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler
Madde 11 – Değerleme yapma yetkisinin verilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerleme Faaliyeti
Madde 12 – Değerleme hizmetinin alınması
Madde 13 – Sözleşmenin unsurları 
Madde 14 – Değerleme raporu
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 15 – Mesleki sorumluluk sigortası
Madde 16 – Mesleki sorumluluk sigortasının tazmini
Madde 17 – Gözetim ve denetim
Madde 18 – Sözleşmenin feshine ilişkin bildirim
Madde 19 – Yetki iptali
Madde 20 – Sırların saklanması
Madde 21 – Aynı konuya ilişkin yeni değerleme hizmeti alınması
Madde 22 – Konut finansmanında değerleme
Madde 23 – Yürürlük
Madde 24 – Yürütme