Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA VE BU HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Hizmeti Alınması
Madde 4 – Destek hizmetine ilişkin sınırlamalar
Madde 5 – Önkoşullar
Madde 6 – Destek hizmeti kuruluşlarında aranacak şartlar
Madde 7 – Yetkilendirme
Madde 8 – Başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler
Madde 9 – Sözleşmenin unsurları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 10 – Mesleki sorumluluk sigortası
Madde 11 – Mesleki sorumluluk sigortasının tazmini
Madde 12 – Denetim
Madde 13 – Sözleşmenin feshi
Madde 14 – Yetki iptali
Madde 15 – Yürürlük
Madde 16 – Yürütme