Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Amaç ve kapsam
Madde 2- Dayanak
Madde 3- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İç Sistemlerin Kurulması ve Üst Yönetimin Sorumlulukları

Madde 4- İç sistemlerin kurulması
Madde 5- Yönetim kurulunun sorumlulukları
Madde 6- Denetim komitesi üyelerinin nitelikleri
Madde 7- Denetim komitesi üyelerinin yetki ve sorumlukları
Madde 8- Üst düzey yönetimin görev ve sorumlulukları

İKİNCİ KISIM

İç Kontrol Sistemi

BİRİNCİ BÖLÜM

İç Kontrol Sisteminin Amaç ve Kapsamı

Madde 9- İç kontrol sisteminin amacı ve kapsamı
Madde 10- İşlevsel görev ayırımı
Madde 11- Bilgi sistemlerinin tesisi
Madde 12- İletişim yapısı ve iletişim kanallarının tesisi
Madde 13- Acil ve beklenmedik durum planı
Madde 14- İç kontrol faaliyetleri

İKİNCİ BÖLÜM

İç Kontrol Faaliyetleri Kapsamındaki Kontroller

Madde 15- Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü
Madde 16 İletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin kontrolü
Madde 17- Finansal raporlama sistemlerinin kontrolü
Madde 18- Uyum kontrolleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Kontrol Birimi ve İç Kontrol Personeli

Madde 19- İç kontrol birimi
Madde 20- İç kontrol personelinin görev ve yetkileri

ÜÇÜNCÜ KISIM

İç Denetim Sistemi

BİRİNCİ BÖLÜM

İç Denetimin Amacı, Kapsamı, Organizasyonu ve Mesleki Özen

Madde 21- İç denetim sisteminin amacı ve kapsamı
Madde 22- İç denetim birimi
Madde 23- Müfettişlerin nitelikleri ve yetkileri
Madde 24- İç denetimde mesleki özen

İKİNCİ BÖLÜM

İç Denetim Faaliyetleri ve Çalışma Esaslar

Madde 25- İç denetim faaliyetleri
Madde 26- Riske dayalı denetim
Madde 27- İç denetim planı
Madde 28- Denetim dönemi
Madde 29- Çalışma programları
Madde 30- Örnekleme metot ve teknikleri
Madde 31- İç denetim raporları
Madde 32- İzleme faaliyetleri
Madde 33- Danışmanlık hizmetleri
Madde 34- Konsolidasyona tabi ortaklıkların denetimi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Risk Yönetimi Sistemi ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Risk Yönetimi Sisteminin Amacı ve Kapsamı

Madde 35- Risk yönetiminin amacı
Madde 36- Risk yönetimi politikaları ve uygulama usulleri
Madde 37- Risk limitleri
Madde 38- Yeni ürünler ve hizmetler

İKİNCİ BÖLÜM

Risklerin Ölçülmesi, İzlenmesi, Raporlanması ve Risk Yönetimi Biriminin Sorumlulukları

Madde 39- Risk yönetimi faaliyetleri
Madde 40- Risk yönetimi birimi ve personeli
Madde 41- Risk ölçüm yöntemleri
Madde 42- Senaryo analizi ve stres testi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 43- Bildirim yükümlülüğü
Madde 44- Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 45- Yürürlük
Madde 46- Yürütme