Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN İZNE TABİ İŞLEMLERİ İLE DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İzne Tabi İşlemler

Madde 4 - Banka kuruluşu
Madde 5 - Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'de ilk şubelerini açmaları
Madde 6 - Kuruluş veya yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’de şube açma izni
Madde 7 - Faaliyet izni
Madde 8 - Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları
Madde 9 - Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları
Madde 10 - Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’de temsilcilik açması
Madde 11 - Pay edinim ve devirleri
Madde 12 - Sermaye artırımı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dolaylı Pay Sahipliği

Madde 13 - Dolaylı pay sahipliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 14 - Yurt dışından temin edilecek belgeler
Madde 15 - Yürürlük
Madde 16 - Yürütme