Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilerin ve Diğer Alacakların Sınıflandırılması

Madde 4 – Kredilerin ve diğer alacakların sınıflandırılması
Madde 5 – Donuk alacaklar
Madde 6 – Krediler ve diğer alacakların sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Karşılıklar, Özel Karşılıklar ve Teminatlar

Madde 7 – Genel karşılıklar
Madde 8 – Özel karşılıklar
Madde 9 – Teminatlar
Madde 10 – Özel karşılıkların hesaplanmasında teminatların dikkate alınması

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredilerin ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

Madde 11 – Kredilerin ve diğer alacakların yeniden yapılandırılması
Madde 12 – Değerleme, muhasebeleştirme ve raporlama

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 13 – İstisnalar
Madde 14 – Katılım bankalarınca kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar
Madde 15 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 16 – Yürürlük

Madde 17 – Yürütme