Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Aynı Risk Grubuna Dahil Edilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kredi Açma Yetkisinin Devri ve Kredi Komitesi
Madde 4 – Aynı risk grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişiler
Madde 5 – Kredi açma yetkisinin devri
Madde 6 – Kredi komitesinin oluşumu
Madde 7 – Kredi komitesinin çalışma esasları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hesap Durumu Belgesi
Madde 8 – Hesap durumu belgesi alınması
Madde 9 – Hesap durumu olarak kabul edilecek belgeler
Madde 10 – Hesap durumu belgelerinin denetlenmesi
Madde 11 – Hesap durumu belgelerinin denetimi, denetim raporu ve diğer hususlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kredi Sınırlarında Dikkate Alınma Oranları, Kredi Sınırlarının Konsolide Esasa Göre Hesaplanması, Kredi Sınırlamalarına Tabi Olmayan İşlemler
Madde 12 – Gayrinakdi krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler ile ortaklık paylarının dikkate alınması
Madde 13 – Kredi sınırlarının konsolide esasa göre hesaplanması
Madde 14 – Yabancı ülkelerin merkezi yönetimleri, merkez bankaları ve kredi kurumları ile ilgili işlemlerin dikkate alınma oranları
Madde 15 – Merkezi yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’deki şubelerinin merkezleri ve yurt dışında kurulu diğer şubeler ile yaptıkları işlemler
Madde 16 – Kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler
Madde 17 – Kredi sınırlarının izlenmesi
Madde 18 – Aşımların giderilmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 19 – Katılım bankalarınca finansman sağlama yöntemleri
Madde 20 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 21 – Yürürlük
Madde 22 – Yürütme