Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN LİKİDİTE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Vade Dilimleri ve Hesaplamaya İlişkin Usuller
Madde 4 – Vade dilimleri
Madde 5 – Toplam likidite yeterlilik oranı ve yabancı para likidite yeterlilik oranı hesaplamasında dikkate alınacak varlık ve yükümlülükler
Madde 6 – Repo, ters repo ve menkul kıymet ödünç piyasası işlemlerine konu olan ve teminata verilen menkul değerler
Madde 7 – Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler hesaplarında izlenen T.C. Kamu Borçlanma Senetleri ile Gelir Ortaklığı Senetleri
Madde 8 – Dövize endeksli varlık ve yükümlülükler
Madde 9 – Mevduat, özel cari hesap, katılım hesabı, gayrinakdi krediler ve taahhütler
Madde 10 – Sendikasyon kredileri
Madde 11 – Türev finansal işlemler
Madde 12 – Vadeye kalan sürenin tespiti
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Asgari Likidite Yeterlilik Oranı ve Bildirim
Madde 13 – Asgari likidite yeterliliği oranı
Madde 14 – Hesaplama ve bildirim
Madde 15 – Oransal sınırlara uyumsuzluk
Madde 16 – Fiktif işlem yapılması suretiyle oransal sınırlara uyumsuzluk
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Madde 17 – Yürürlük
Madde 18 – Yürütme