Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Özkaynak Unsurları
Madde 4 – Ana sermaye
Madde 5 – Katkı sermaye
Madde 6 – Üçüncü kuşak sermaye
Madde 7 – Birincil sermaye benzeri borçlar
Madde 8 – İkincil sermaye benzeri borçlar
Madde 9 – Sermaye benzeri borçlarda indirim
Madde 10 – Sermayeden indirilen değerler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özkaynak ve Konsolide Özkaynak Hesaplaması, Hesaplama Dönemleri
Madde 11 – Özkaynak hesaplaması ve hesaplama dönemi
Madde 12 – Konsolide özkaynak hesaplaması ve hesaplama dönemi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Madde 13 – Yürürlük
Madde 14 – Yürütme