Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Amaç ve kapsam
Madde 2- Dayanak
Madde 3- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kredi Riskine Esas Tutarın Hesaplanması

Madde 4- Kredi riskine esas tutar
Madde 5- Gayrinakdi krediler, taahhütler ve türev finansal araçların krediye dönüştürme oranları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması

Madde 6- Piyasa riskine esas tutar
Madde 7- Getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş finansal araçlara ilişkin genel piyasa riski için sermaye yükümlülüğünün standart metot ile hesaplanması
Madde 8- Netleştirme
Madde 9-Getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş finansal araçlara ilişkin spesifik risk için sermaye yükümlülüğünün standart metot ile hesaplanması
Madde 10-  Hisse senedi, yatırım fonu ve katılma belgesi pozisyonlarına ilişkin genel piyasa riski ve spesifik risk için sermaye yükümlülüğünün standart metot ile hesaplanması
Madde 11- Kur riski için sermaye yükümlülüğünün standart metot ile hesaplanması
Madde 12- Takas riski için sermaye yükümlülüğünün standart metot ile hesaplanması
Madde 13- Emtia riski için sermaye yükümlülüğünün standart metot ile hesaplanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması

Madde 14- Operasyonel riske esas tutar
Madde 15 Temel gösterge yöntemi
Madde 16- Standart yöntem ve uygulama kriterleri
Madde 17- Alternatif yöntem ve uygulama kriterleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sermaye Yeterliliği Standart Oranı ve Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı

Madde 18- Sermaye yeterliliği standart oranı ve hesaplanması
Madde 19- Konsolide sermaye yeterliliği standart oranı ve hesaplanması
Madde 20- Bildirim dönemi ve farklılaştırma yetkisi

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 21- Oransal sınırlara uyumsuzluk
Madde 22- Özellik arz eden işlem, hesap ve finansal araçlar
Madde 23- Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 24- Yürürlük
Madde 25- Yürütme