Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN İRADİ TASFİYELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Dayanak
Madde 4 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul İzni, İradi Tasfiye İşlemlerine Başlanılması ve İlan
Madde 5 – Kurul izni
Madde 6 – Faaliyetin sona erdirilmesi ve iradi tasfiye işlemlerine başlanılması
Madde 7 – İlan
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 8 – urumun yükümlülüğü
Madde 9 – Tasfiye kaydının bildirimi
Madde 10 – İradi tasfiyenin yürütülmesi
Madde 11 – Diğer hükümler
Madde 12 – Yürürlük
Madde 13 – Yürütme