Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Dayanak
Madde 4 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul İzni
Madde 5 – Kurul izni
Madde 6 – Birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerine başlanılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birleşme
Madde 7 – Genel kurul izni
Madde 8 – Birleşme sözleşmesi
Madde 9 – Birleşme sözleşmesi sonrası işlemler
Madde 10 – Tescil ve ilan
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devir
Madde 11 – Genel kurul izni
Madde 12 – Devir sözleşmesi
Madde 13 – Devir sözleşmesi sonrası işlemler
Madde 14 – Tescil ve ilan
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bölünme
Madde 15 – Genel kurul izni
Madde 16 – Bölünme sözleşmeleri
Madde 17 – Bölünme sözleşmesi sonrası işlemler
Madde 18 – Tescil ve ilan
ALTINCI BÖLÜM
Hisse Değişimi
Madde 19 – Genel kurul izni
Madde 20 – Hisse değişimi sözleşmesi
Madde 21 – Hisse değişimi sözleşmesi sonrası işlemler
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 22 – Özel izinler
Madde 23 – Borçların ödenmesi veya teminat gösterme zorunluluğu bulunmaması
Madde 24 – Pay edinim ve devirleri
Madde 25 – İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları
Madde 26 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 27 – Yürürlük
Madde 28 – Yürütme