Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Dayanak
Madde 4 – Tanımlar ve kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Madde 5 – Yıllık faaliyet raporuna ilişkin genel esaslar
Madde 6 – Yıllık faaliyet raporunun içeriği
Madde 7 – Yıllık faaliyet raporunda verilecek ilave bilgiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu ve Yayımlanması

Madde 8 – Yıllık faaliyet raporunun sunumu
Madde 9 – Yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerin denetlenmesi
Madde 10 – Yıllık faaliyet raporunun yayımlanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 11 – Yürürlük
Madde 12 – Yürütme