Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç ve Kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
Madde 4 – Finansal holding şirketlerinin kapsamı

 

İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Holding Şirketlerinin Kurumsal Yapısı
Madde 5 – Ortakların nitelikleri ve dolaylı pay sahipliği
Madde 6 – Ana sözleşme değişikliği, pay edinim ve devirleri
Madde 7 – Kurumsal yönetime ilişkin hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Holding Şirketlerine İlişkin Sınırlamalar
Madde 8 – Özkaynaklar
Madde 9 – Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı
Madde 10 – Kredi sınırları
Madde 11 – Aşımların giderilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Holding Şirketlerinin Denetimi
Madde 12 – Denetim, denetim bilgilerinin paylaşılması ve alınacak önlemler
Madde 13 – Muhasebe ve raporlama sistemi
Madde 14 – Bağımsız denetim
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 15 – Derecelendirme ve değerleme faaliyetleri ile destek hizmeti alınması
Madde 16 – Çeşitli hükümler
Madde 17 – Yürürlük
Madde 18 – Yürütme