Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Mevduatın ve Katılım Fonunun Kabulü ve Çekilmesi
Madde 4 – Mevduat ve katılım fonu kabulü
Madde 5 – Mevduat ve katılım fonunun çekilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Katılım Fonuna İlişkin Esaslar
Madde 6 – Katılım fonlarına ilişkin genel koşullar
Madde 7 – Özel fon havuzları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
Madde 8 – Zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar
Madde 9 – Kiralık kasalardaki kıymetler, üzerinde bloke bulunan hesaplar ve ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda zamanaşımı
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 10 – Yürürlük
Madde 11 – Yürütme