Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 07/11/2006
RESMİ G. NO : 26339
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Mevduat ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Madde 4 – Sigortanın kapsam ve tutarı
Madde 5 – Sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu
Madde 6 – Sigortalı mevduat veya katılım fonunun ödenmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili
Madde 7 – Sigorta primleri
Madde 8 – Belgelerin gönderilmesi
Madde 9 – Sigorta primlerinin ödenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 10 – İlan yükümlülüğü
Madde 11 – Yürürlük
Madde 12 – Yürütme