Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN MAHCUZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 21/11/2006
RESMİ G. NO : 26353
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Ticari ve İktisadi Bütünlük ve Satış Komisyonu

Madde 4 – Ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı
Madde 5 – Ticari ve iktisadi bütünlüğün oluşturulması ve satış kararı
Madde 6 – Satış komisyonu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Hazırlıkları

Madde 7 – Ticari ve iktisadi bütünlüğün idaresi ve muhafazası
Madde 8 – Muhammen bedelin tespiti ve kıymet takdiri
Madde 9 – Satış hazırlıkları
Madde 10 – Satış şartnamesi
Madde 11 – Satış şartnamesinde bulunacak hususlar
Madde 12 – Satışa iştirak edemeyecek kişiler
Madde 13 – Satış ilanı
Madde 14 – Satış ilanında bulunacak hususlar
Madde 15 – İhale teminatı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale

Madde 16 – İhalelerde uygulanacak usuller
Madde 17 – Kapalı zarf usulü
Madde 18 – Açık artırma usulü
Madde 19 – Pazarlık usulü 
Madde 20 – Ortak hükümler
Madde 21 – Fonun alacağına mahsuben satın alma yetkisi
Madde 22 – Yasak fiil ve davranışlar
Madde 23 – İhale bedelinin ödenmesi
Madde 24 – İhalenin iptali

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 25 – Geçmiş dönem borçları
Madde 26 – Sıra cetveli
Madde 27 – Ticari ve iktisadi bütünlüğün devir, teslim ve tescil işlemleri
Madde 28 – Satışın tatili veya ertelenmesi

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 29 – Hüküm bulunmayan haller
Madde 30 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 31 – Yürürlük
Madde 32 – Yürütme