Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Dayanak
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İzne Tabi İşlemler

Madde 4 – Kuruluş şartları
Madde 5 – Kurucuların nitelikleri
Madde 6 – Kuruluş ve faaliyet izni
Madde 7 – Ana sözleşme değişikliği ve hisse devri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Yönetim

Madde 8 – Yönetim kurulu
Madde 9 – Genel müdür
Madde 10 – Atama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyet ve Denetime İlişkin Hükümler

Madde 11 – Faaliyet alanı
Madde 12 – Asgari iştirak oranı
Madde 13 – Denetim
Madde 14 – Bilgi verme
Madde 15 – Faaliyet izninin iptali

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 16 – Karşılıklar 
Madde 17 – Muhasebe ve raporlama sistemi
Madde 18 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 19 – Yürürlük
Madde 20 – Yürütme