Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON/ÖZKAYNAK STANDART ORANININ BANKALARCA KONSOLİDE VE KONSOLİDE OLMAYAN BAZDA HESAPLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 01/11/2006
RESMİ G. NO : 26333
 
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç ve Kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Konsolide Olmayan ve Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak
Madde 4 – Standart Oranları, Hesaplanması, Bildirimi ve Aşımlar Konsolide olmayan oransal sınır, hesaplama şekli ve bildirim
Madde 5 – Konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı
Madde 6 – Oransal sınırlara uyumsuzluk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 7 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 8 – Yürürlük
Madde 9 – Yürütme