TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2003 Salı Sayı: 25318 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Devlet Bakanlığından;
 

TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik Trafik Sigortası Bilgi Merkezinin kurulmasına, işleyişine ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

c) Merkez: Trafik Sigortası Bilgi Merkezini,

d) Yönetim Komitesi: Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetim Komitesini,

e) Üye sigorta şirketleri: Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Branşında faaliyet ruhsatı bulunan sigorta şirketlerini,

f) Yetkili kullanıcılar: Merkezin bilgi kayıtlarına çeşitli düzeylerde erişim yetkisi bulunan sistem kullanıcılarını,

g) Trafik sigortası: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını,

ifade eder.

 

Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)

Madde 4 - Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Birlik bünyesinde Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER) kurulmuştur. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan tüm sigorta şirketleri Merkezin doğal üyesidir.

Merkez, trafik sigortasında uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekarlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, sigortasını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti, sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve benzeri amaçları gerçekleştirmek üzere, bu sigortaya ilişkin verilerin merkezi bir veritabanında toplanmasını, günlük olarak güncellenmesini ve bu verilerin belirlenen yetki düzeyine göre ilgili tarafların kullanımına sunulmasını sağlar.

 

Merkezin Görevleri

Madde 5 - Merkez aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

a) Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtlarının tutulduğu ilişkisel bir veritabanı oluşturmak ve bu verilerin en çok bir günlük gecikme ile üye sigorta şirketleri tarafından sürekli güncellenmesini sağlamak,

b) Üye sigorta şirketlerinden trafik sigortasına ilişkin muallak ve ödenmiş hasar verilerini almak ve bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,

c) Hasarsızlık indirimine veya zamlı prim uygulamasına esas teşkil etmek üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketinin, acentenin veya sigorta ettirenin talebi halinde vermek,

d) Trafik sigortasını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, mümkün olduğu takdirde motorlu araçlara ait trafik tescil kayıtlarını elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,

e) Yetkili kullanıcıların, işlerini yapmak için ihtiyaç duyduğu bilgi taleplerini mümkün olduğu ölçüde karşılamak,

f) Toplu sigorta verilerini, sigortalılık oranlarını, kaza ve hasar verilerini ve benzeri istatistikleri hazırlanacak formatta bilgi raporlarına dönüştürmek ve ilgililerin bilgisine sunmak,

g) Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortası ile ilgili uygulamalarını takip etmek,

h) Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortasından doğan karşılıklı rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak,

i) Trafik sigortası tarifesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

Merkez, yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere istenen yeteneklere sahip güvenli ve yedekli bir bilişim sistemi kurar, gerek duyulduğu takdirde bu amaçla dışarıdan hizmet satın alır.

 

Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetim Komitesi

Madde 6 - Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde biri başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur:

a) Müsteşarlık Sigortacılık Genel Müdürlüğünden bir üye (başkan),

b) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden bir üye,

c) Birliği temsilen bir üye,

d) Üye sigorta şirketlerinin teknik yöneticileri arasından Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek bir üye,

e) Merkez müdürü.

Üyelerin, temsil ettikleri kuruluşların görev alanına giren konularda veya seçildikleri uzmanlık dallarında, görevlerini yürütebilmeleri için gerekli bilgiye ve en az on yıllık deneyime sahip olmaları zorunludur.

Yönetim Komitesi üyelerine, bu görevlerinden dolayı huzur hakkı ödenmez.

Yönetim Komitesi, bir takvim yılı içinde dört defadan az olmamak üzere ve en az dört üyenin katılımı ile gerekli görülen hallerde toplanır. Toplantı daveti, başkan veya en az üç üyenin talebi ile yapılır. Kararlar, en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır.

 

Yönetim Komitesinin Görevleri

Madde 7 - Yönetim Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Bilişim sisteminin kurulması ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesi için gereken donanım, yazılım, hizmet alımı ve benzeri satın alma kararlarını vermek,

b) Üye sigorta şirketlerinden ve ilgili diğer kuruluşlardan istenen bilgilerin kapsamına, gönderme sürelerine ve şekline karar vermek,

c) Yetkili kullanıcıları tanımlamak, bu kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriğine ve erişim şekline karar vermek,

d) İlgili tarafları ve kamuoyunu bilgilendirmek için hazırlanacak raporların ve istatistiklerin içeriğine ve yayımına karar vermek,

e) Bilişim sistemindeki verilerin güvenliği için gereken tedbirleri almak,

f) Merkezin kendinden beklenen işleri yerine getirebilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında Müsteşarlığa bilgi vermek,

g) Trafik sigortası ile ilgili uygulamada görülen aksaklıklar hakkında Müsteşarlığa bilgi vermek,

h) Trafik sigortası tarifesi ile ilgili yapılan çalışmaların sonucundan Müsteşarlığa bilgi vermek,

i) Katkı paylarını süresi içinde ödemeyen üye sigorta şirketleri hakkında yasal işlemleri yürütmek,

j) Merkez müdürünün ve diğer personelin atamalarını yapmak, özlük haklarını ve ücretlerini belirlemek,

k) Merkez adına kullanılacak yetkilerin, kimler tarafından ve nasıl kullanılacağını belirlemek,

l) Görev alanına giren konularda Müsteşarlıkça talep edilebilecek çalışmaları yapmak.

 

Merkez Müdürü ve Diğer Personel

Madde 8 - Merkez müdürü, Birlikçe teklif edilecek en az üç aday arasından Yönetim Komitesince belirlenir. Müdür, Merkezin hesaplarının ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, Merkezin işlerinin bu Yönetmelikte amaçlanan hususlara ve Yönetim Komitesi kararlarına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Merkezin işlerinin yürütülmesini teminen, Yönetim Komitesince gerekli görülen sayıda ve nitelikte personel istihdam edilir.

 

Üyelerin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 9 - Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından kendilerinden istenen tüm bilgileri, doğru ve eksiksiz olarak, belirlenen formatta ve sürelerde düzenli bir şekilde Merkeze iletmekle yükümlüdür. Üye sigorta şirketleri, 31 Mart 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri trafik sigortası sözleşmelerine ait kayıtlar ile bu tarihten sonra oluşan hasarlara ait bilgileri belirlenen veri deseninde ve en geç ertesi gün Merkeze iletmek zorundadır.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen üye sigorta şirketleri hakkında Müsteşarlıkça gerekli tedbirler alınır.

 

Mali Katkı Payı

Madde 10 - Merkezin işlerini yürütebilmek için gereken, bilişim sistemi ve personel dahil tüm giderleri, üye sigorta şirketlerince, trafik sigortası dalındaki yıllık prim üretimlerine göre Yönetim Komitesince belirlenecek oranda müştereken karşılanır. Merkez giderlerinin karşılanmasında, Birlik bütçesinin ve Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının katkısı da sağlanabilir.

Üye sigorta şirketleri, Merkezin giderlerini karşılamak üzere kendilerinden yazı ile istenen katkı paylarını belirlenen sürelerde ödemek zorundadır.

 

Bilgi Kayıtlarına Erişim

Madde 11 - Merkezin bilişim sistemi, farklı türdeki kullanıcılar arasında bilgi kayıtlarına erişim yetkisi bakımından ayrım yapacak ve gerekli güvenlik önlemlerini içerecek şekilde kurulur. Sigorta ettirenlerin, işleteni bulundukları motorlu araçlarla ilgili özet sigorta ve hasar kayıtlarına Internet ortamında erişimine olanak sağlanır.

Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere daha detaylı bilgilere dışarıdan erişebilecek yetkili kullanıcılar; Müsteşarlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Birlik, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, üye sigorta şirketleri, acenteler ve sigorta eksperleridir. Yetkili kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ve erişim şekli Yönetim Komitesince belirlenir ve ilgililere duyurulur.

Yönetim Komitesince belirlenen kurallara uymayan yetkili kullanıcıların sisteme erişimleri ve bilgi kayıtlarından yararlanmaları, Merkez tarafından sınırlandırılır. Bu durumun süreklilik göstermesi halinde, bu kişilerin sisteme erişim ve bilgi kayıtlarından yararlanma yetkileri tamamen kaldırılır.

 

Denetim

Madde 12 - Merkezin faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.

 

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.