BAŞAR MEVZUAT BANKASI - Abone Sözleşmesi  
 
 BAŞAR MEVZUAT BANKASI     (BMB )
Abone Sözleşmesi

  
           Bu Sözleşme ile BAŞAR MEVZUAT VE BİLGİ ARAŞTIRMA MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BAŞAR MEVZUAT BANKASI) bundan böyle "BMB" olarak, kullanıcı da bundan böyle "ABONE" olarak anılacaktır. Aşağıdaki şartlarla, BAŞAR MEVZUAT BANKASI'ndan erişim ve yararlanma hakları düzenlenmektedir.  

            1) BAŞAR MEVZUAT BANKASI  
            Taraflar, Bu "ESER"'in,  Başar Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti. ve çalışanlarının düzenleme, derleme ve emeğiyle ortaya çıkmış 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler Kanunu'nun koruması altında olan bir telif eser olduğunu kabul eder ve aşağıdaki koşularla eserden süreli yararlanma hakkının yalnızca "ABONE"ye verildiğini bilirler. 
            Bu anlamda da eser üzerinde; 
            a) Kısmen veya tamamen, hangi yolla ya da formda olursa olsun geciçi ya da kalıcı çoğaltmalar, kamuya iletim, teşhir ya da dağıtımı,  
            b) Tercüme, uyarlama, düzenleme, işleme ve diğer her türlü değişikliklerin kamuya gösterim, iletim ya da dağıtımı  
            haklarının yalnızca BAŞAR MEVZUAT BANKASI'na ait olduğunu bilir ve kabul ederler. 

           2) "ABONE", "ESER"deki bilgilerin elde edilmesi, kontrol edilmesi, düzenlenmesi ve kullanıcıya sunulması amaçlarıyla BMB'nın, yaptığı yatırımlar sonucu "ESER" içeriği üzerinde bir yatırımcı hakkına sahip olduğunu, bu yatırımcı hakkının, telif haklarından bağımsız olduğunu ve bu yatırımcı hakkı nedeniyle aşağıdaki aykırı davranışlarda bulunmamak gerektiğini bilir ve kabul eder.  
           Yasak Davranışlar; 
           a) "ESER" içeriğinin tamamının ya da önemli bir kısmının çekilmesi veya önemsiz değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden yayımlanması veya başkalarının kullanımına sunulması;  
           b) "ABONE"ye verilen Kullanıcı adı ve şifre, sadece kendi erişimi içindir. "ABONE"; bu kullanıcı adı ve şifresini başkalarına kiralayamaz, ivazlı yada ivazsız olarak devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin hangi nedenle olursa olsun üçüncü şahıslar tarafından bilinmesi halinde, anında şifresini değiştirebilme olanağının var olduğunu bilir ve şifresini değiştirmekle yükümlü olduğunu, şifresini değiştirmek için yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda BMB'nı faks, elektronik posta, yazı ile uyarır ve şifrenin değiştirilmesini istemek gerektiğini, aksi halde, BMB'nin uğrayacağı zararlardan şifresini devrettiği üçüncü şahıslarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını bilir ve kabul eder. 
           c) "ABONE" bir tüzel kişi olduğu takdirde, erişim yetkisi verdiği personelinin bu sözleşme hükümlerine aynen riayet edeceğini, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden erişim yetkisi verdiği personeliyle birlikte müteselsilen sorumlu olacağını bilir ve kabul eder. 

           3) ABONE’nin yararlanma hakkı 
            "ABONE", Yukarıda sayılanlara ve konuyla ilgili hukuki düzenlemelere uymak, BMB'nin cari fiyat listesindeki abonmanlık ücretini ödemek, erişim adı ve şifresiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmek ve olağan bireysel kullanım ölçülerini aşmamak kaydıyla, bir izin almaksızın BMB'na sözleşme boyunca bağlanma ve kullanma hakkına  sahiptir.   
            "ABONE"nin mevzuat ve sözleşme gereğince sahip olduğu haklar, "ESER"in olağan bireysel kullanımıyla uyuşmayacak ya da BMB'nin meşru menfaatlerini zedeleyecek şekilde yorumlanamaz.  

            4) Sözleşmenin süresi  
            "ABONE" süresi takvim yılıdır. Bu sözleşme "ABONE"nin ücretini ödediği takvim yılı sonuna kadar, birden çok dönem için "ABONE" olunmuş ise "ABONE" olunan dönem kadar geçerlidir. "ABONE" dönemi adına kesilen fatura üzerinde belirtilecektir.  
            BMB' nin   erişimi kapatması, sadece sözleşmenin bedel ödeme ve kullanım verme borçlarını etkiler, sözleşmenin diğer maddelerini geçerli kalmaya devam eder. BMB, tamamen kendi takdirine bağlı olarak "ABONE"ye verdiği kullanım bedelin kullanılmayan kısmını iade etmek kaydıyla, tek taraflı olarak durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.  

           5) BMB'nin ayıba karşı tekeffülü  
           BMB'nın "ESER" içeriğini oluşturan bilgilerin doğruluğuyla ilgili yükümlülüğü, sonuç garantisi vermeksizin basiretli bir tacir gibi özen göstermekten ibarettir.  
           BMB, insan, kaynak, program ya da bilgisayar hatalarından,  bilgi yanlışlıklarından ötürü herhangi bir sorumluluk üstlenmez. "ABONE" ödediği bedelin "ESER"in mevcut halini aldığını, "ESER"e yapılacak ilave ve çıkartmaların BMB'nın yetkisinde olduğunu bilir ve kabul eder.  
           Ancak, BMB'den kaynaklanan arızalarda, arızanın 30 günü aşması halinde "ABONE", ödediği bedelin, kalan sürenin bitimine kadar olan miktarının iadesini talep edebilir. BMB "ESER"e ilave edilecek bilgilerin çoğalması nedeniyle sözleşme süresi içerisinde "ABONE"den ek ücret isteyemez. 

           6) Uyuşmazlıklar, tebligat adresi ve delil sözleşmesi  
            Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar Tahkim suretiyle çözülür. Tahkim Kurulu; taraflardan birer kişinin seçeceği iki kişi ile bu iki kişinin seçeceği üçüncü kişiden oluşur. 
            Taraflar uyuşmazlığın çözümünde Başar Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti'nin  kayıtlarını münhasır delil olarak kabul ederler. 
            "ABONE" bu sözleşmede gösterilen ve adına düzenlenen faturada yazılı adresin yasal tebligat adresi olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların kendine yapılmış sayılacağını, adres değişikliği halinde yeni adresi yazılı olarak bildireceğini kabul eder.  
            "ABONE"nin, "ESER"i kullanmasıyla ilgili olarak taraflar BMB'nin bilgisayar kayıtlarının kesin delil teşkil ettiğini kabul ederler. İcap ve kabul, ödeme, ihtar, ihbar gibi konularda taraflar faks sayfalarının ve elektronik posta mesajlarının asılları gerekmeksizin kesin delil olduğunu, BMB'nın ticari defterlerinin yemin gerekmeksizin kesin delil olduğunu kabul ederler.  

            7) "ABONE", abonelik ücretini yatırıp şifresini almakla bu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır. Ayrıca bu sözleşmenin yazılı metin üzerinde imzalanmasına gerek olmadığını  taraflar kabul ve taahhüt ederler.  

            8) Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında T.T.K. ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. 

            9) İş bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, taraflar,Sözleşmenin abone ücretini yatırdığı tarihte imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini kabul eder.  

            BAŞAR MEVZUAT BANKASI                                                                             ABONE


Geçmiç Dönemlere Ait Abone Sözleşmeleri

01.01.2000 - 30.11.2000 Dönemine Ait Sözleşme

01.01.1999 - 31.12.1999 Dönemine Ait Sözleşme